Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.Giftsmaniac.cz je:Flea Market s.r.o.

Sama Chalupku 202/6, 050 01 Revúca
Slovenská Republika

IČO: 47 490 268 
DIČ: 2023919579
IČ DPH: SK2023919579
Číslo účtu: 2601737322/2010
IBAN: CZ09 2010 0000 0026 0173 7322

Společnost zapsaná v živnostenském rejstříku OU Rimavská Sobota pod číslem: 650-16670 a v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka číslo: 25267/S. ZI 5000 EUR SP 5000 EUR.

(dále jen prodávající)

Objednavatel je osoba (společnost), která si vybrala a zaplatila za služby nebo zboží na stránkách www.Giftsmaniac.cz. Objednatel musí v objednávce, resp. při registraci přesně a pravdivě uvést adresu doručení, případně jiné kontaktní údaje. Objednávka je příkazem pro prodávajícího na realizaci objednaného zboží od objednatele. Všechny objednávky realizované prostřednictvím www.Giftsmaniac.cz jsou závazné.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami www.Giftsmaniac.cz zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 108/2000 Zz o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji v platném znění. V případě, že smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami www.Giftsmaniac.cz zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

 

Způsob uzavírání kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka "). 
Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení příp. Odeslání objednávky". Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího se nepovažuje za závazné akceptování objednávky.

 

Povinnosti prodávajícího www.Giftsmaniac.cz

Prodávající (www.Giftsmaniac.cz) se zavazuje dodat:

• Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, kromě zjevných omylů av případě výrazné změny ceny zboží nejpozději ve lhůtě 14 dnů od potvrzení objednávky, zboží však obvykle expedujeme do 2 pracovních dnů. 
• Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 

Nezodpovídáme za:

• Pozdní dodání zboží zaviněné poštou. 
• Pozdní dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce. 
• Za poškození zásilky zaviněné poštou. 
• Případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.

 

Povinnosti kupujícího

Kupující se zavazuje:

• Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů av případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit nám a poštovní / kurýrní službě. 
• Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši av smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

 

Cenové podmínky

Kupní cena zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím www.Giftsmaniac.cz je uvedena vždy vedle vybraného zboží. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na www.Giftsmaniac.cz s tím, že nové ceny zboží jsou pro Kupujícího platné dnem jejich zveřejnění na www.Giftsmaniac.cz. Tato úprava ceny se nevztahuje na zboží již Kupujícím objednané. V případě, že se na www.Giftsmaniac.cz objeví při některém zboží cena evidentně chybná, např. jde-li o zboží běžně dostupný a všeobecně známý a jeho cena se odlišuje od ceny obvyklé, nebo z důvodu chyby systému se při zboží objeví cena "0, - €" nebo "1, - €", Prodávající nemá povinnost zboží dodat za cenu vadnou , ale může Kupujícímu nabídnout dodání zboží za cenu řádnou. Pokud Kupující v tomto případě s řádnou cenou zboží nesouhlasí, může od Kupní smlouvy odstoupit.

 

Způsob dopravy a platební podmínky (poštovné a balné) - platí pro území České Republiky:

Za zboží můžete zaplatit několika způsoby:

GLS kurýr - platba převodem na účet 145 Kč 
GLS kurýr - platba na dobírku 145 Kč

Na e-mail zadaný při registraci obdržíte všechny potřebné údaje k uhrazení objednávky bankovním převodem (variabilní symbol, číslo účtu, částku).

Zásilky, které jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na Vaše vyžádání. 
(Balné zahrnuto v ceně)

 

Záruka, reklamace, vrácení nebo výměna zboží

Reklamace jsou vyřizovány podle platných právních předpisů České republiky. V případě doručení poškozeného výrobku má kupující právo žádat vrácení peněz nebo zrealizovat novou objednávku.

Reklamace

Prodávající vyřídí reklamaci výrobku ihned, ve složitějších případech do 30 dnů od začátku reklamačního řízení. Prodávající oznámí výsledek reklamace kupujícímu v zákonné lhůtě a to písemně (emailem, poštou). Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou. V případě, že prodávající nebo třetí osoba, která provádí servis výrobku rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající zašle výrobek na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované nebo akreditované osobě. V případě, že zákazník souhlasí s placenou opravou, bude účtována dle aktuálního platného ceníku. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná.Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřízení reklamace u výrobků, které je třeba zaslat na opravu výrobci o dobu nezbytně nutnou k této opravě.

Všechny výrobky na našich stránkách mají:

-zákonom stanovenou záruční lhůtu 
-zákonom stanovenou lhůtu na skryté závady 
-záručnú lhůtu od výrobce, jejíž délka a rozsah závisí na výrobků a značek

Náklady na dopravu výrobku hradí objednatel. Avšak pokud se na vrácený výrobek vztahuje záruka, všechny poplatky spojené s návratem zákazníkovi proplatíme. Každý reklamovaný výrobek nám musíte zaslat zpět poštou (nebo jiným přepravcem). Žádná zásilka nebude převzata v sídle společnosti osobně. Pro každou reklamaci je bezpodmínečně nutné připojit k závadného přístroji fotokopii faktury, záruční list (pokud je přiložen v obalu).

 Neoprávněná reklamace:

-nahradenie spotřebního materiálu (baterie, žárovky, ...) 
-nesprávne a neodpovídající používání výrobků 
-Poruchy spojené s příslušenstvím 
-Chyby zaviněné zásahem opraváře bez vědomí www.Giftsmaniac.cz 
-Chyby spojené s jakoukoli vnější příčinou (například nárazem) 
-na zboží, kterému přirozeně zanikla doba reklamace (například spotřebování nebo jeho výživu)

Osobní údaje a jejich ochrana

Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona č. 122/2013 Sb o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě a přeshraničním přenosem osobních údajů i do třetích zemí (jakýchkoliv zemí v rámci Evropské unii a zemí tzv. Bezpečného přístavu. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu. Kupující odesláním objednávky vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal zprávy o činnosti, nabídkách a akcích prodávajícího bez předchozí žádosti kupujícího na zaslání takovýchto zpráv.

 

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto "Obchodních podmínek". Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 Sb o elektronickém obchodu ao změně zákona č. 128/2002 Sb o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele ao změně některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Sb ve znění pozdějších předpisů a Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji.

Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z našich vlastních nebo odkazovaných webových stránek.

V případě uzavření spotřebitelské smlouvy ve smyslu ustanovení § 52 a násl. Občanského zákoníku, uzavřené při použití komunikačních prostředků na dálku, se smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí především ve smyslu zákona č. 108/2000 Zz o provádí odeslání a podomním prodeji ve znění pozdějších změn a doplňků.

Orgán dozoru: Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát Slovenské obchodní inspekce v Banské Bystrici pro Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

V Revúcej, dne 11.11.2019